Keyboard Action Hero


(More game types: 1 Player, Flash, Kids)
Description of Keyboard Action Hero game:
Use use typing skill in cleaning the keyboard.

Use Arrow keys to move.
Keyboard to play the game.
Keyboard Action Hero Add this media to your blog, MySpace or website!
yepi10 | yepi10 new games | yepi10 most games | yepi10 recent games | yepi10 raft wars | yepi10 pool | yepi10 commando 2 | yepi10 car | Friv | Friv Games | Kizi | Y8 | Mafa
Copyright © 2010 Games yepi10.